પોસ્ટ્સ

અમદાવાદને 6 લાખ લિટર પાણીમાં દવાનું મિશ્રણ કરી ફાયર બ્રિગેડે કર્યુ સેનિટાઇઝ