જો બાઈડ અમેરિકાના 46માં રાષ્ટ્રપતિ બનશે; કમલા હેરિસ પ્રથમ મહિલા ઉપ રાષ્ટ...

ટિપ્પણીઓ