ડુબતી દીકરીનો જીવ બચાવવા 61 વર્ષનાં વ્યક્તિ નદીમાં કૂદી પડ્યા, લોકો જોતા...

ટિપ્પણીઓ