મોઢે માસ્ક નહીં, બાઇકમાં નંબર પ્લેટ નહીં અને ચાલુ વાહને ફોન પર વાત: વડોદ...

ટિપ્પણીઓ