થાઈલેન્ડ:પેટ માં તકલીફ વધતા 67 વર્ષીય વૃદ્ધ હોસ્પિટલ ગયા, ડૉક્ટરે મળાશયમ...

ટિપ્પણીઓ