વિશ્વનાં સૌથી વ્યસ્ત દરિયાઈ માર્ગ સુએઝ નહેર (Suez Canal) માં ફસાયું જાપા...

ટિપ્પણીઓ