પાકિસ્તાનમાં મળ્યું ૨૩૦૦ વર્ષ જૂનું બૌદ્ધ મંદિર , સાથે ૨૭૦૦ થી વધુ કલાકૃ...

ટિપ્પણીઓ