કોમનવેલ્થ ગેમ્સ ૨૦૨૨ : મીરાબાઈ ચાનૂએ ઈતિહાસ રચ્યો, વેટલિફ્ટિંગમાં પહેલો ...

ટિપ્પણીઓ