વરસસાદને લઈને મોટા સમાચાર, સૌરાષ્ટ્ર-દ.ગુજરાત સહિત અમદાવાદમાં ભારે વરસાદ...

ટિપ્પણીઓ