પંજાબઃ મોહાલીમાં 50 ફૂટની ઊંચાઈએથી ઝૂલો પડ્યો , લગભગ એક ડઝન લોકો ઘાયલ, ક...

ટિપ્પણીઓ