8 અબજ થઇ ગઇ દુનિયાની વસ્તી,48 જ વર્ષમાં જ ડબલ થઈ સંખ્યા,જાણો ચીનથી કેટલુ...

ટિપ્પણીઓ