ન્યુઝીલેન્ડમાં 7.1ની તિવ્રતાનો ભૂંકપ, સુનામીની ચેતવણી

ટિપ્પણીઓ