પોસ્ટ્સ

28February,2023: આજના બપોરના મોટા સમાચાર #ગુજરાત_સમાચાર #weather_of_guja...

28ફેબ્રુઆરી, 2023: સવારના સાત મોટા સમાચાર #ગુજરાત_સમાચાર #khedutsahay #n...

'નાટૂ નાટૂ' ગીત પર કોરિયાના રાજદૂતના ડાન્સનો વીડિયો,પીએમ મોદી પણ થયા ઈમ્...

27February,2023: આજના સવારના પાંચ મોટા સમાચાર #ગુજરાત_સમાચાર #સમાચાર #ne...

26ફેબ્રુઆરી,2023: આજના સવારના દસ મોટા સમાચાર #gujarat_samachar #gujarat...

સુરત:સાડા છ વર્ષની માસૂમને પીંખનાર બળાત્કારીને ફાંસીની સજા, દુષ્કર્મ વિથ...

25ફેબ્રુઆરી, 2023: આજના મોટા સમાચાર , Gujarat Budget 2023 #ગુજરાત_સમાચાર...

23ફેબ્રુઆરી,2023: આજના પાંચ મોટા સમાચાર #ગુજરાત_સમાચાર #gujarat_samachar...

22ફેબ્રુઆરી ,2023: બપોરના પાંચ મોટા સમાચાર , #ગુજરાત_સમાચાર #ગુજરાત_સમાચ...

22ફેબ્રુઆરી ,2023: સવારના દસ મોટા સમાચાર #ગુજરાત_સમાચાર #gujarat_samacha...

21ફેબ્રુઆરી,2023: બપોરના પાંચ મોટા સમાચાર, ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર #ગુજર...

21ફેબ્રુઆરી,2023: આજના દસ મોટા સમાચાર #gujarat_samachar #ગુજરાત_સમાચાર...

19February,2023: સાત વાગ્યા સુધીના સાત મોટા સમાચાર , #gujarat_samachar #...