પાટણના વાણાની સગીરાને છરી મારનાર આરોપીને ઝાડ સાથે ઉંધો લટકાવ્યો, ગ્રામજન...

ટિપ્પણીઓ