રબારી સમાજનો પ્રેરણાદાયી નિર્ણય: સગાઇ, ચાંલ્લા, લગ્ન, ઝિયોડા અને બેસણાંમ...

ટિપ્પણીઓ