ઇરાનના ઇજેહ શહેરમાં અજાણ્યા હુમલાખોરોએ ફાયરિંગ કરતા 5ના મોત

ટિપ્પણીઓ